สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator
 [ 5/7/2557 15:32:36 ] แจ้งการออกกำลังกายหมู่4
 [ 4/7/2557 20:13:20 ] ออกกำลังกายหรือมั่วดื่มสุรากลางหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่ดอกทอง
 [ 4/7/2557 8:13:25 ] ขอให้ซ่อมถนนหน้าหมู่บ้านหรรษนันท์ 5 ที่มีการขุดถนนแล้วไม่ทำให้เหมือนเดิม
 [ 2/7/2557 8:17:27 ] ช่วยไปบอกทหารทีครับออกกำลังกายเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนชาวบ้านในหรรษนันท์๕เด็กๆไม่มีสมาธิทำการบ้านถ้าท่านแก้ปัญหาไม่ได้ช่วยติดต่อทหารมาจัดการพวกนี้
 [ 21/6/2557 23:03:23 ] เสนอสถานที่ออกกำลัง
 [ 17/6/2557 15:25:49 ] ขอให้เทศบาลตำบลบ้านคลองติดตั้งไฟสปอรต์ไลท์
 [ 8/6/2557 9:08:31 ] การจอดรถหน้าร้านสกุลเงิน

  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.76%
เฉย ๆ :         1.20%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         1.81%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.76%
เฉย ๆ :         1.82%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .91%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         82.57%
ค่อนข้างพอใจ :         14.37%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         1.53%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.76%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         1.52%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 7 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 


นายประดิษฐ์  มอพิมพ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
Smile  โทร. 086-2174574


นายประมวล ทิมธนพงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
โทร.089-4374429


นายสุขุม จันทร์วิเศษ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
โทร.089-6426596
นายพิทักษ์  วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง
Cry  โทร. 08-1888-6436

                  
 

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  บ้านคลองตำบลน่าอยู่ของทุกคน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีบริการที่ได้มาตรฐาน  และบริหารจัดการดี 

  
  กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 12 สิงหา
วันนี้( 7 สิงหาคม 2557 ) เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง ชั้น 2 นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นแระธาน จัด "กิจกรรมระลึกพระคุณแม่" จัดโดยกงอการศกึษาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง อาทิ การแสดงระบำดอกบัว การแสดงอิ่มอุ่น การแสดงเต้นประกอบเพลงเรียงความวันแม่ และการแสดงร้องเพลงวันแม่ พร้อมมอบใบประกาศแม่ดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง และโรงเรียนอนุบาล
อ่านต่อ..   
  การจัดกิจกรรมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ และผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ทำการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. และให้ผู้สูงอายุและผู้พิการนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันรับเงินด้วย ( กรณีผู้ที่ต้องการจะมอบอำนาจให้ญาติรับเงินแทนต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ แนบมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจ ) ตามสถานที่ ดังนี้ 1. หมู่ที่ 1 , 2 , และ 3 สถานที่ ณ วัดไก่เขี่ย 2. หมู่ที่ 4 และ 5 สถานที่ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมายเหตุ - ถ้าหากว่าไม่สามารถมารับเงินตามสถานที่และเวลาดังกล่าว มาติดต่อขอรับเงินได้ที่ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตึกด้านหลังที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านคลอง สำหรับจำนวน ผู้สูงอายุ 722 คน งบประมาณ 478,400 บาท ผู้พิการ 110 คน งบประมาณ 55,000 บาท ผู้ป่วยเอดส์ 3 คน งบประมาณ 1,500 บาท
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลฯ   [ 24/4/2557 13:07:19 ]

กำหนดการประชุมประชาคมตำบลบ้านคลอง   [ 2/4/2557 15:39:05 ]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 2/4/2557 10:50:26 ]

โครงการบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน   [ 25/3/2557 13:53:52 ]

ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง   [ 18/3/2557 13:38:22 ]

ใบสมัครโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง   [ 18/3/2557 13:36:22 ]

ใบสมัครเรียนพิเศษ ประจำปี2557   [ 18/3/2557 13:34:41 ]
     
 
 
 
 [ 13/11/2556 10:12:08 ] ประกาศสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารฯ
 [ 13/11/2556 10:09:55 ] ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ประจำงบ 57-60
 [ 13/11/2556 10:08:59 ] ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีงบ2557
 [ 13/11/2556 9:56:58 ] ประกาศการยื่นแบบแสดงภาษีป้าย
 [ 19/9/2556 15:15:45 ] หนังสือแจ้งกำหนดการจัดเก็บขยะมูลฝอยของตำบลบ้านคลอง
 [ 29/8/2556 9:15:32 ] การแจ้งยกเลิกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 [ 26/4/2556 10:19:39 ] ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 [ 7/1/2556 14:23:20 ] ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 [ 3/12/2555 14:24:56 ] แบบรายงานรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
 [ 3/12/2555 14:23:11 ] แบบรายงานรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 [ 29/11/2555 15:29:45 ] ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 [ 29/11/2555 15:14:44 ] แผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
 [ 26/11/2555 14:45:36 ] ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
 [ 26/11/2555 14:45:04 ] คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 693 วรรณวิศิษฎ์ ทัวร์ บริการให้เช่า รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 50 ที่นั่งยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2
04-กย.-13 ตอบ 1841/อ่าน 5276
ห้ามเข้า 938 ขออนุญาตใช้สนามฟุตซอล และไฟในสนามโรงเรียนวัดยาง 29-ตค.-13 ตอบ 0/อ่าน 87
ห้ามเข้า 745 ถนนคอนกรีต 13-พค.-13 ตอบ 3/อ่าน 7707
ห้ามเข้า 777 รั้วหาย 04-เมย.-13 ตอบ 0/อ่าน 222
ห้ามเข้า 741 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 06-มีค.-13 ตอบ 0/อ่าน 159
ห้ามเข้า 660 เว็บบอร์ด 16-กย.-13 ตอบ 1/อ่าน 402
ห้ามเข้า 928 ตาย 25-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 148
ห้ามเข้า 900 หัวหน้าช่างโยธา ไม่สุภาพ ข่มขู่รับเงินใต้โต๊ะ 02-กย.-13 ตอบ 4/อ่าน 407
ห้ามเข้า 825 สอบถามตำแหน่งจพง.ป้องกันฯ 20-กย.-13 ตอบ 2/อ่าน 226
ห้ามเข้า 899 สอบถามตำแหน่งว่าง 24-กค.-13 ตอบ 0/อ่าน 183
ห้ามเข้า 661 พื้นที่แสดงความคิดเห็น 09-เมย.-13 ตอบ 1/อ่าน 369
ห้ามเข้า 780 ถนนหนุมานพัง 04-กค.-13 ตอบ 1/อ่าน 245
ห้ามเข้า 853 ตอบ..ร้องเรียนหัวข้อ ขอแสดงความคิดเห็นบ้าง 03-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 196
ห้ามเข้า 872 มีตำแหน่งนวก.สุขาภิบาล ว่างหรือไม่คะ สนใจอยากโอนย้ายไปค่ะ 03-กค.-13 ตอบ 1/อ่าน 157
ห้ามเข้า 876 น้ำประปาขุ่นมาก 03-กค.-13 ตอบ 0/อ่าน 137
ห้ามเข้า 874 ก่อความรำคาญอย่างมาก 02-กค.-13 ตอบ 0/อ่าน 171
ห้ามเข้า 870 สอบถามเรื่องโอนย้าย 23-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 159
ห้ามเข้า 867 สอบถามตำแหน่งว่าง 21-มิย.-13 ตอบ 2/อ่าน 215
ห้ามเข้า 868 น้ำปะปาขุ่นจังเลย 20-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 117
ห้ามเข้า 862 ขอเสนอโปรแกรมทัวส์ พัทยา – เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน อัตราเหมาจ่าย คนละ 1,600.- บาท 18-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 117
ห้ามเข้า 856 น้ำประปาไม่ไหล 04-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 136
ห้ามเข้า 845 รับสมัครตัวแทนขาย พรบ ประกันรถยนต์ ทุกประเภท 26-พค.-13 ตอบ 0/อ่าน 115
ห้ามเข้า 837 สอบถามตำแหน่งว่าง 15-พค.-13 ตอบ 0/อ่าน 194
ห้ามเข้า 836 ร้องเรียนพนักงานเก็บขยะ พนักงานเก็บแล้วไม่วางถังขยะไว้ที่เดิม เคยร้องเรียนหลายครั้งแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข เรื่องเล็กๆแค่นี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข แล้วเรื่องใหญ่ๆจะแก้ไขได้อย่างไร 15-พค.-13 ตอบ 1/อ่าน 199
ห้ามเข้า 834 ตอบ..เรื่องร้องเรียน น้ำประปา 10-พค.-13 ตอบ 0/อ่าน 170
ห้ามเข้า 823 รถขยะ 07-พค.-13 ตอบ 1/อ่าน 200
ห้ามเข้า 821 ตอบ...เรื่องร้องเรียนน้ำประปาไม่ไหล ซ.วัดยาง 02-พค.-13 ตอบ 2/อ่าน 249
ห้ามเข้า 808 นายกทำดีทำต่อไป 01-พค.-13 ตอบ 3/อ่าน 280
ห้ามเข้า 812 ตอบ...หัวข้อมูลกองช่างผิดพลาด 24-เมย.-13 ตอบ 0/อ่าน 209
ห้ามเข้า 766 น้ำปะปาซอยหนุมานไม่ไหล 03-เมย.-13 ตอบ 1/อ่าน 195
ห้ามเข้า 775 อาหารเช้า กลางวัน ค่ำ หนองคาย 03-เมย.-13 ตอบ 0/อ่าน 193
ห้ามเข้า 735 น้ำประปาขุ่นมาก 25-มีค.-13 ตอบ 3/อ่าน 318
ห้ามเข้า 739 ใครเสียภาษีโรงเรือนบ้างแล้ว 22-มีค.-13 ตอบ 1/อ่าน 245
ห้ามเข้า 730 ควันไฟ 13-กพ.-13 ตอบ 1/อ่าน 330
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลบ้านคลอง
99/1  หมู่  5  ตำบลบ้านคลอง 
อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 0-5528-3029   แฟกซ์: 0-5524-4527      Email :
BK@bankhlong.go.th
Copyright 2011.bankhlong.go.th  All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.