สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator
 [ 5/7/2557 15:32:36 ] แจ้งการออกกำลังกายหมู่4
 [ 4/7/2557 20:13:20 ] ออกกำลังกายหรือมั่วดื่มสุรากลางหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่ดอกทอง
 [ 4/7/2557 8:13:25 ] ขอให้ซ่อมถนนหน้าหมู่บ้านหรรษนันท์ 5 ที่มีการขุดถนนแล้วไม่ทำให้เหมือนเดิม
 [ 2/7/2557 8:17:27 ] ช่วยไปบอกทหารทีครับออกกำลังกายเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนชาวบ้านในหรรษนันท์๕เด็กๆไม่มีสมาธิทำการบ้านถ้าท่านแก้ปัญหาไม่ได้ช่วยติดต่อทหารมาจัดการพวกนี้
 [ 21/6/2557 23:03:23 ] เสนอสถานที่ออกกำลัง
 [ 17/6/2557 15:25:49 ] ขอให้เทศบาลตำบลบ้านคลองติดตั้งไฟสปอรต์ไลท์
 [ 8/6/2557 9:08:31 ] การจอดรถหน้าร้านสกุลเงิน

  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.68%
ค่อนข้างพอใจ :         15.02%
เฉย ๆ :         1.20%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         1.80%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.27%
ค่อนข้างพอใจ :         15.71%
เฉย ๆ :         1.81%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .91%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         82.62%
ค่อนข้างพอใจ :         14.33%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         1.52%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         80.97%
ค่อนข้างพอใจ :         16.01%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         1.51%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 


นายประดิษฐ์  มอพิมพ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
Smile  โทร. 086-2174574


นายประมวล ทิมธนพงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
โทร.089-4374429


นายสุขุม จันทร์วิเศษ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
โทร.089-6426596
นายพิทักษ์  วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง
Cry  โทร. 08-1888-6436

                  
 

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  บ้านคลองตำบลน่าอยู่ของทุกคน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีบริการที่ได้มาตรฐาน  และบริหารจัดการดี 

  
  "โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน AEC "
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัด "โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน AEC " ดังคำกล่าวที่ว่า "เตรียมตน เตรียมคน เตรียมงาน เตรียมความพร้อมของลูกหลาน คือรากฐานของการพัฒนา" โดยมี นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลองและตำบลใกล้เคียง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ณ ตึกกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษา เป็นชาวฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของเด็กและเยาวชน พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านต่อ..   
  ดูงานการกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
.เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เทศบาลตำบลบางระกำ นายสุขุม จันทร์วิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย นายประมวล ทิมธนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง นายพิทักษ์ วิจตรพงษา ปลัดเทศบาล นางสาววรรณา ปัญญาคำ หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง เดินทางศึกษาดูงาน "ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เทศบาลตำบลบางระกำ " โดยมีนายประพันธ์ ชัยจิตติประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและนำคณะจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง ชมศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ( Learning Center of Integrated Solid Waste Disposal) โดยมีกระบวนการดังนี้ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้การคัดแยกขยะร้อยเปอร์เซ็นต์ การเรียนรู้การกำจัดเศษผักโดยใช้เป็ด การเรียนรู้การกำจัดเศษผักโดยใช้ไส้เดือน การเรียนรู้การกำจัดเศษผักโดยการเลี้ยงปลา กการเรียนรู้การกำจัดขยะแบบเตาเผาขยะไร้มลพิษ และการีเยนรู้การกำจัดขยะอินทรีย์แบบฝังกลบ
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้พิการฯ   [ 14/10/2557 16:17:39 ]

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลฯ   [ 24/4/2557 13:07:19 ]

กำหนดการประชุมประชาคมตำบลบ้านคลอง   [ 2/4/2557 15:39:05 ]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 2/4/2557 10:50:26 ]

โครงการบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน   [ 25/3/2557 13:53:52 ]

ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง   [ 18/3/2557 13:38:22 ]

ใบสมัครโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง   [ 18/3/2557 13:36:22 ]
     
 
 
 
 [ 13/11/2556 10:12:08 ] ประกาศสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารฯ
 [ 13/11/2556 10:09:55 ] ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ประจำงบ 57-60
 [ 13/11/2556 10:08:59 ] ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีงบ2557
 [ 13/11/2556 9:56:58 ] ประกาศการยื่นแบบแสดงภาษีป้าย
 [ 19/9/2556 15:15:45 ] หนังสือแจ้งกำหนดการจัดเก็บขยะมูลฝอยของตำบลบ้านคลอง
 [ 29/8/2556 9:15:32 ] การแจ้งยกเลิกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 [ 26/4/2556 10:19:39 ] ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 [ 7/1/2556 14:23:20 ] ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 [ 3/12/2555 14:24:56 ] แบบรายงานรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
 [ 3/12/2555 14:23:11 ] แบบรายงานรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 [ 29/11/2555 15:29:45 ] ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 [ 29/11/2555 15:14:44 ] แผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
 [ 26/11/2555 14:45:36 ] ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
 [ 26/11/2555 14:45:04 ] คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 693 วรรณวิศิษฎ์ ทัวร์ บริการให้เช่า รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 50 ที่นั่งยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2
04-กย.-13 ตอบ 1184/อ่าน 6046
ห้ามเข้า 938 ขออนุญาตใช้สนามฟุตซอล และไฟในสนามโรงเรียนวัดยาง 29-ตค.-13 ตอบ 0/อ่าน 97
ห้ามเข้า 745 ถนนคอนกรีต 13-พค.-13 ตอบ 3/อ่าน 8060
ห้ามเข้า 777 รั้วหาย 04-เมย.-13 ตอบ 0/อ่าน 232
ห้ามเข้า 741 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 06-มีค.-13 ตอบ 0/อ่าน 173
ห้ามเข้า 660 เว็บบอร์ด 16-กย.-13 ตอบ 1/อ่าน 426
ห้ามเข้า 928 ตาย 25-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 155
ห้ามเข้า 900 หัวหน้าช่างโยธา ไม่สุภาพ ข่มขู่รับเงินใต้โต๊ะ 02-กย.-13 ตอบ 4/อ่าน 438
ห้ามเข้า 825 สอบถามตำแหน่งจพง.ป้องกันฯ 20-กย.-13 ตอบ 2/อ่าน 245
ห้ามเข้า 899 สอบถามตำแหน่งว่าง 24-กค.-13 ตอบ 0/อ่าน 197
ห้ามเข้า 661 พื้นที่แสดงความคิดเห็น 09-เมย.-13 ตอบ 1/อ่าน 395
ห้ามเข้า 780 ถนนหนุมานพัง 04-กค.-13 ตอบ 1/อ่าน 263
ห้ามเข้า 853 ตอบ..ร้องเรียนหัวข้อ ขอแสดงความคิดเห็นบ้าง 03-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 210
ห้ามเข้า 872 มีตำแหน่งนวก.สุขาภิบาล ว่างหรือไม่คะ สนใจอยากโอนย้ายไปค่ะ 03-กค.-13 ตอบ 1/อ่าน 166
ห้ามเข้า 876 น้ำประปาขุ่นมาก 03-กค.-13 ตอบ 0/อ่าน 145
ห้ามเข้า 874 ก่อความรำคาญอย่างมาก 02-กค.-13 ตอบ 0/อ่าน 182
ห้ามเข้า 870 สอบถามเรื่องโอนย้าย 23-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 172
ห้ามเข้า 867 สอบถามตำแหน่งว่าง 21-มิย.-13 ตอบ 2/อ่าน 228
ห้ามเข้า 868 น้ำปะปาขุ่นจังเลย 20-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 127
ห้ามเข้า 862 ขอเสนอโปรแกรมทัวส์ พัทยา – เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน อัตราเหมาจ่าย คนละ 1,600.- บาท 18-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 130
ห้ามเข้า 856 น้ำประปาไม่ไหล 04-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 145
ห้ามเข้า 845 รับสมัครตัวแทนขาย พรบ ประกันรถยนต์ ทุกประเภท 26-พค.-13 ตอบ 0/อ่าน 122
ห้ามเข้า 837 สอบถามตำแหน่งว่าง 15-พค.-13 ตอบ 0/อ่าน 204
ห้ามเข้า 836 ร้องเรียนพนักงานเก็บขยะ พนักงานเก็บแล้วไม่วางถังขยะไว้ที่เดิม เคยร้องเรียนหลายครั้งแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข เรื่องเล็กๆแค่นี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข แล้วเรื่องใหญ่ๆจะแก้ไขได้อย่างไร 15-พค.-13 ตอบ 1/อ่าน 212
ห้ามเข้า 834 ตอบ..เรื่องร้องเรียน น้ำประปา 10-พค.-13 ตอบ 0/อ่าน 183
ห้ามเข้า 823 รถขยะ 07-พค.-13 ตอบ 1/อ่าน 204
ห้ามเข้า 821 ตอบ...เรื่องร้องเรียนน้ำประปาไม่ไหล ซ.วัดยาง 02-พค.-13 ตอบ 2/อ่าน 301
ห้ามเข้า 808 นายกทำดีทำต่อไป 01-พค.-13 ตอบ 3/อ่าน 290
ห้ามเข้า 812 ตอบ...หัวข้อมูลกองช่างผิดพลาด 24-เมย.-13 ตอบ 0/อ่าน 220
ห้ามเข้า 766 น้ำปะปาซอยหนุมานไม่ไหล 03-เมย.-13 ตอบ 1/อ่าน 214
ห้ามเข้า 775 อาหารเช้า กลางวัน ค่ำ หนองคาย 03-เมย.-13 ตอบ 0/อ่าน 210
ห้ามเข้า 735 น้ำประปาขุ่นมาก 25-มีค.-13 ตอบ 3/อ่าน 347
ห้ามเข้า 739 ใครเสียภาษีโรงเรือนบ้างแล้ว 22-มีค.-13 ตอบ 1/อ่าน 257
ห้ามเข้า 730 ควันไฟ 13-กพ.-13 ตอบ 1/อ่าน 360
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลบ้านคลอง
99/1  หมู่  5  ตำบลบ้านคลอง 
อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 0-5528-3029   แฟกซ์: 0-5524-4527      Email :
BK@bankhlong.go.th
Copyright 2011.bankhlong.go.th  All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.