สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator
 [ 23/4/2557 11:22:18 ] ร้องเรียนรถขนดิน..สนใจมั่งเหอะคะ
 [ 9/4/2557 22:54:25 ] กองทรายบนถนน
 [ 13/3/2557 14:56:54 ] นายกใม่ใส่ใจปัญหายาเสพติดเลย
 [ 25/2/2557 23:21:40 ] ขอพื้นที่ในตลาดบ้านคลองคะ
 [ 25/2/2557 18:07:53 ] ขอพื้นที่ตลาดบ้านคลองเพื่อขายของซึ่งยังพอมีเหลือบ้าง ดิฉันจำเป็นต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ขอโอกาสนะคะ
 [ 21/2/2557 19:19:28 ] ลูกระนาดบนถนน ต.บ้านคลอง สร้างความเดือนร้อนและผิดกฏหมายจราจร ช่วยแกไขด้วยมีรถล้มบาดเจ็บกันแล้ว
 [ 7/2/2557 6:20:14 ] 123

  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.76%
เฉย ๆ :         1.20%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         1.81%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.76%
เฉย ๆ :         1.82%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .91%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         82.57%
ค่อนข้างพอใจ :         14.37%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         1.53%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.76%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         1.52%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 6 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 


นายประดิษฐ์  มอพิมพ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
Smile  โทร. 086-2174574


นายประมวล ทิมธนพงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
โทร.089-4374429


นายสุขุม จันทร์วิเศษ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
โทร.089-6426596
นายพิทักษ์  วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง
Cry  โทร. 08-1888-6436

                  
 

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เปิดรับสมัคร! เด็กอายุตั้งแต่  3 ขวบ- 5ขวบ เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3  บัดนี้เป็นต้นไป  ณ กองการศึกษา ทต.บ้านคลอง โทร.0-5521-5332  

  
  "การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560)"
นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ได้จัด"การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560)" เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งการประชาคมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้ง 5 หมู่บ้าน
อ่านต่อ..   
  “โครงการบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน(ออกบริการเคลื่อนที่/รับชำระภาษีเคลื่อนที่) แบบ Delivery”
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จะดำเนินการจัด “โครงการบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน(ออกบริการเคลื่อนที่/รับชำระภาษีเคลื่อนที่) แบบ Delivery” โดยเป็นการออกให้บริการผู้เสียภาษียังสถานที่ประกอบการ หรืออกบริการรับชำระภาษีถึงบ้าน ซึ่งจะมีพนักงานของเทศบาลตำบลบ้านคลองนำเอกสารแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินออกให้บริการรับชำระภาษีถึงสถานที่ประกอบการของประชาชน โดยให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดค่าปรับและเงินเพิ่ม กรณีชำระภาษีเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในวันจันทร์ - ศุกร์ ทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสนใจขอรับบริการให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านคลองไปให้บริการเก็บภาษีถึงบ้าน หรือถึงสถานประกอบการของท่าน สามารถติดด่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๕-๒๘๓๐๒๙ ต่อ ๑๕ หรือ ๑๖
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลฯ   [ 24/4/2557 13:07:19 ]

กำหนดการประชุมประชาคมตำบลบ้านคลอง   [ 2/4/2557 15:39:05 ]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 2/4/2557 10:50:26 ]

โครงการบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน   [ 25/3/2557 13:53:52 ]

ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง   [ 18/3/2557 13:38:22 ]

ใบสมัครโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง   [ 18/3/2557 13:36:22 ]

ใบสมัครเรียนพิเศษ ประจำปี2557   [ 18/3/2557 13:34:41 ]
     
 
 
 
 [ 13/11/2556 10:12:08 ] ประกาศสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารฯ
 [ 13/11/2556 10:09:55 ] ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ประจำงบ 57-60
 [ 13/11/2556 10:08:59 ] ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีงบ2557
 [ 13/11/2556 9:56:58 ] ประกาศการยื่นแบบแสดงภาษีป้าย
 [ 19/9/2556 15:15:45 ] หนังสือแจ้งกำหนดการจัดเก็บขยะมูลฝอยของตำบลบ้านคลอง
 [ 29/8/2556 9:15:32 ] การแจ้งยกเลิกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 [ 26/4/2556 10:19:39 ] ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 [ 7/1/2556 14:23:20 ] ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 [ 3/12/2555 14:24:56 ] แบบรายงานรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
 [ 3/12/2555 14:23:11 ] แบบรายงานรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 [ 29/11/2555 15:29:45 ] ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 [ 29/11/2555 15:14:44 ] แผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
 [ 26/11/2555 14:45:36 ] ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
 [ 26/11/2555 14:45:04 ] คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 693 วรรณวิศิษฎ์ ทัวร์ บริการให้เช่า รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 50 ที่นั่งยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2
04-กย.-13 ตอบ 1872/อ่าน 5009
ห้ามเข้า 745 ถนนคอนกรีตยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 23-มค.-14 ตอบ 309/อ่าน 6235
ห้ามเข้า 938 ขออนุญาตใช้สนามฟุตซอล และไฟในสนามโรงเรียนวัดยาง 29-ตค.-13 ตอบ 0/อ่าน 55
ห้ามเข้า 777 รั้วหาย 04-เมย.-13 ตอบ 0/อ่าน 193
ห้ามเข้า 741 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 06-มีค.-13 ตอบ 0/อ่าน 136
ห้ามเข้า 660 เว็บบอร์ด 16-กย.-13 ตอบ 1/อ่าน 372
ห้ามเข้า 928 ตาย 25-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 111
ห้ามเข้า 900 หัวหน้าช่างโยธา ไม่สุภาพ ข่มขู่รับเงินใต้โต๊ะ 02-กย.-13 ตอบ 4/อ่าน 333
ห้ามเข้า 825 สอบถามตำแหน่งจพง.ป้องกันฯ 20-กย.-13 ตอบ 2/อ่าน 191
ห้ามเข้า 899 สอบถามตำแหน่งว่าง 24-กค.-13 ตอบ 0/อ่าน 149
ห้ามเข้า 661 พื้นที่แสดงความคิดเห็น 09-เมย.-13 ตอบ 1/อ่าน 330
ห้ามเข้า 780 ถนนหนุมานพัง 04-กค.-13 ตอบ 1/อ่าน 216
ห้ามเข้า 853 ตอบ..ร้องเรียนหัวข้อ ขอแสดงความคิดเห็นบ้าง 03-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 173
ห้ามเข้า 872 มีตำแหน่งนวก.สุขาภิบาล ว่างหรือไม่คะ สนใจอยากโอนย้ายไปค่ะ 03-กค.-13 ตอบ 1/อ่าน 135
ห้ามเข้า 876 น้ำประปาขุ่นมาก 03-กค.-13 ตอบ 0/อ่าน 114
ห้ามเข้า 874 ก่อความรำคาญอย่างมาก 02-กค.-13 ตอบ 0/อ่าน 139
ห้ามเข้า 870 สอบถามเรื่องโอนย้าย 23-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 138
ห้ามเข้า 867 สอบถามตำแหน่งว่าง 21-มิย.-13 ตอบ 2/อ่าน 179
ห้ามเข้า 868 น้ำปะปาขุ่นจังเลย 20-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 97
ห้ามเข้า 862 ขอเสนอโปรแกรมทัวส์ พัทยา – เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน อัตราเหมาจ่าย คนละ 1,600.- บาท 18-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 93
ห้ามเข้า 856 น้ำประปาไม่ไหล 04-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 111
ห้ามเข้า 845 รับสมัครตัวแทนขาย พรบ ประกันรถยนต์ ทุกประเภท 26-พค.-13 ตอบ 0/อ่าน 94
ห้ามเข้า 837 สอบถามตำแหน่งว่าง 15-พค.-13 ตอบ 0/อ่าน 169
ห้ามเข้า 836 ร้องเรียนพนักงานเก็บขยะ พนักงานเก็บแล้วไม่วางถังขยะไว้ที่เดิม เคยร้องเรียนหลายครั้งแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข เรื่องเล็กๆแค่นี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข แล้วเรื่องใหญ่ๆจะแก้ไขได้อย่างไร 15-พค.-13 ตอบ 1/อ่าน 166
ห้ามเข้า 834 ตอบ..เรื่องร้องเรียน น้ำประปา 10-พค.-13 ตอบ 0/อ่าน 142
ห้ามเข้า 823 รถขยะ 07-พค.-13 ตอบ 1/อ่าน 179
ห้ามเข้า 821 ตอบ...เรื่องร้องเรียนน้ำประปาไม่ไหล ซ.วัดยาง 02-พค.-13 ตอบ 2/อ่าน 162
ห้ามเข้า 808 นายกทำดีทำต่อไป 01-พค.-13 ตอบ 3/อ่าน 238
ห้ามเข้า 812 ตอบ...หัวข้อมูลกองช่างผิดพลาด 24-เมย.-13 ตอบ 0/อ่าน 186
ห้ามเข้า 766 น้ำปะปาซอยหนุมานไม่ไหล 03-เมย.-13 ตอบ 1/อ่าน 165
ห้ามเข้า 775 อาหารเช้า กลางวัน ค่ำ หนองคาย 03-เมย.-13 ตอบ 0/อ่าน 164
ห้ามเข้า 735 น้ำประปาขุ่นมาก 25-มีค.-13 ตอบ 3/อ่าน 278
ห้ามเข้า 739 ใครเสียภาษีโรงเรือนบ้างแล้ว 22-มีค.-13 ตอบ 1/อ่าน 214
ห้ามเข้า 730 ควันไฟ 13-กพ.-13 ตอบ 1/อ่าน 289
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลบ้านคลอง
99/1  หมู่  5  ตำบลบ้านคลอง 
อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 0-5528-3029   แฟกซ์: 0-5524-4527      Email :
BK@bankhlong.go.th
Copyright 2011.bankhlong.go.th  All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.