จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน : 10 คน
สรุปผลประเมินด้านบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
: 78.2%
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เรื่องที่ขอรับบริการ

งานการบริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
เพศ
เพศชาย 9 คน หญิง 1 คน      
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี 6 คน 21-30 ปี 1 คน 31-40 ปี 1 คน  
41-50 ปี 1 คน 51-60 ปี 1 คน 61 ปีขึ้นไป 0 คน  
ระดับการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาปริญญาตรี 7 คน กำลังศึกษาปริญญาโท 0 คน กำลังศึกษาเอก 0 คน  
ปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท 2 คน ปริญญาเอก 0 คน  
อาชีพหลักของท่านในปัจจุบัน
ข้าราชการ 8 คน เกษตรกร 0 คน ภาคธุรกิจ 0 คน รับจ้าง 0 คน
ไม่มีงานประจำ 1 คน นักเรียน 0 คน นักศึกษา 0 คน อื่นๆ 0 คน
ท่านอาศัยอยู่ในเขตตำบลบ้านคลอง หมู่ที่
หมู่ที่ 1 บ้านวัดยาง 5 คน หมู่ที่ 2 บ้านบางสะแก 1 คน หมู่ที่ 3 บ้านบางสะแก 0 คน หมู่ที่ 4 บ้านคลอง 3 คน
หมู่ที่ 5 บ้านคลอง 1 คน      
ท่านติดต่อขอรับบริการเรื่องใด
งานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 คน งานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 1 คน
งานการจ่ายเบี้ยเลี้ยงยังชีพ 1 คน อื่นๆ 3 คน    
จำนวนครั้งต่อปีในการเข้ารับบริการ
1 ครั้งต่อปี 6 คน 2 ครั้งต่อปี 2 คน 3 ครั้งต่อปี 1 คน 4 ครั้งต่อปี 0 คน
5 ครั้งต่อปี 1 คน      
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางใด
เว็บไซต์/Facebook 6 คน หนังสือพิมพ์ 1 คน วิทยุ 0 คน ป้ายคัดเอาท์ 0 คน
ป้ายประกาศของหมู่บ้าน 0 คน รถกระจายข่าวสาร 0 คน แผ่นพับ/ใบปริว 0 คน ผู้นำชุมชน 0 คน
เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 2 คน ญาติพี่น้อง 0 คน เพื่อนบ้าน 0 คน อื่นๆ 0 คน
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในขั้นตอนและกระบวนการการให้บริการด้านต่างๆ
หัวข้อ/ประเด็นการประเมิน คะแนน(5 ดีมาก,4 ดี,3 ปานกลาง,2 พอใช้, 1 ปรับปรุง, 0 ไม่มีความเห็น)
5 4 3 2 1 0
ท่านมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 63.67%
     1. มีการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดขั้นตอน ช่องทางวิธีการดำเนินการ หรือช่องทางการให้บริการที่ชัดเจนคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 76 %
7 คน 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน 1 คน
     2. แสดง กำหนดผู้รับผิดชอบงาน บริการด้านต่างๆ (รายบุคคล/คณะบุคคล) ที่ชัดเจน
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 78 %
7 คน 0 คน 0 คน 2 คน 0 คน 1 คน
     3. มีกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 76 %
7 คน 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน 1 คน
     4. มีช่องทางกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น และขั้นตอนเสนอแนะต่อการดำเนินงานการให้บริการ
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 76 %
7 คน 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน 1 คน
     5. มีการปรับปรุง ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่ดีขึ้น
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 76 %
7 คน 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน 1 คน
ท่านมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 98.5 %
     1. มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตามจุด หรือช่องบริการต่างๆ พร้อมคอยอธิบายให้ความเข้าใจในขั้นตอน หรือช่องทางการให้บริการเป็นระยะ
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 80 %
7 คน 0 คน 1 คน 1 คน 0 คน 1 คน
     2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ ขั้นตอน ช่องทางการให้บริการที่ชัดเจนเห็นได้ง่าย
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 80 %
7 คน 0 คน 1 คน 1 คน 0 คน 1 คน
     3. มีขั้นตอนการรับชำระเงิน ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 80 %
7 คน 0 คน 1 คน 1 คน 0 คน 1 คน
     4. ช่องทางการให้บริการมีจำนวนที่พอเพียงต่อการเข้ารับบริการ
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 82 %
7 คน 0 คน 2 คน 0 คน 0 คน 1 คน
     5. มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริการ
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 42 %
3 คน 0 คน 2 คน 0 คน 0 คน 5 คน
ท่านมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 99.5%
     1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย มีความรู้และอธิบายได้อย่างชัดเจน
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 80 %
7 คน 0 คน 1 คน 1 คน 0 คน 1 คน
     2. เจ้าหน้าที่มีทักษะการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 78 %
7 คน 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน 1 คน
     3. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 78 %
7 คน 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน 1 คน
     4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 80 %
7 คน 0 คน 1 คน 1 คน 0 คน 1 คน
     5. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 82 %
7 คน 0 คน 2 คน 0 คน 0 คน 1 คน
ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 97.5%
     1. สถานที่หรือจุดให้บริการมีความพร้อม และจัดวางวัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 78 %
7 คน 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน 1 คน
     2. สถานที่หรือจุดให้บริการสะดวกแก่การรับบริการ มีช่องทางพิเศษ เช่น คนชรา คนพิการ ฯลฯ
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 78 %
7 คน 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน 1 คน
     3. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับที่นั่งพักรองรับบริการ บริการน้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ห้องน้ำ
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 78 %
7 คน 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน 1 คน
     4. มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ระบบในการบริการข้อมูลข่าวสารสนเทศ คอยให้การบริการ
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 78 %
7 คน 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน 1 คน
     5. สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ และการรับบริการของประชาชน
     สรุปผลประเมินความพึงพอใจ : 78 %
7 คน 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน 1 คน
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ท่านมีข้อเสนอแนะอยาหให้เทศบาลตำบลบ้านคลองปรับปรุงในด้านใดบ้าง เพื่อการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลให้ตรงกับความต้องการของประชาชนสูงสุด
อ่านรายละเอียดข้อเสนอแนะ
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, จัดทำโดยเทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, สอบถามรายระเอียดได้ที่ 0-5524-4544