คำชี้แจง : 1. กรุณาเติมเลือกช่องคำตอบ ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
  2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคุณภาพและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการ ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าว
  3. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย
            ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
            ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในขั้นตอนและกระบวนการการให้บริการด้านต่างๆ
            ส่วนที่ 3 ข้อแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

เรื่องที่ขอรับบริการ

งานการบริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
เพศ
ชาย หญิง    
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี  
41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ้นไป  
ระดับการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาปริญญาตรี กำลังศึกษาปริญญาโท กำลังศึกษาเอก  
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
อาชีพหลักของท่านในปัจจุบัน
ข้าราชการ เกษตรกร ภาคธุรกิจ รับจ้าง
ไม่มีงานประจำ นักเรียน นักศึกษา อื่นๆ
ท่านอาศัยอยู่ในเขตตำบลบ้านคลอง หมู่ที่
หมู่ที่ 1 บ้านวัดยาง หมู่ที่ 2 บ้านบางสะแก หมู่ที่ 3 บ้านบางสะแก หมู่ที่ 4 บ้านคลอง
หมู่ที่ 5 บ้านคลอง      
ท่านติดต่อขอรับบริการเรื่องใด
งานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ งานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร  
งานการจ่ายเบี้ยเลี้ยงยังชีพ อื่นๆ    
จำนวนครั้งต่อปีในการเข้ารับบริการ
1 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 3 ครั้งต่อปี 4 ครั้งต่อปี
5 ครั้งต่อปี      
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางใด
เว็บไซต์/Facebook หนังสือพิมพ์ วิทยุ ป้ายคัดเอาท์
ป้ายประกาศของหมู่บ้าน รถกระจายข่าวสาร แผ่นพับ/ใบปริว ผู้นำชุมชน
เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน อื่นๆ
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในขั้นตอนและกระบวนการการให้บริการด้านต่างๆ
หัวข้อ/ประเด็นการประเมิน คะแนน(5 ดีมาก,4 ดี,3 ปานกลาง,2 พอใช้, 1 ปรับปรุง, 0 ไม่มีความเห็น)
5 4 3 2 1 0
ท่านมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
     1. มีการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดขั้นตอน ช่องทางวิธีการดำเนินการ หรือช่องทางการให้บริการที่ชัดเจนคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
     2. แสดง กำหนดผู้รับผิดชอบงาน บริการด้านต่างๆ (รายบุคคล/คณะบุคคล) ที่ชัดเจน
     3. มีกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
     4. มีช่องทางกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น และขั้นตอนเสนอแนะต่อการดำเนินงานการให้บริการ
     5. มีการปรับปรุง ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่ดีขึ้น
ท่านมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
     1. มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตามจุด หรือช่องบริการต่างๆ พร้อมคอยอธิบายให้ความเข้าใจในขั้นตอน หรือช่องทางการให้บริการเป็นระยะ
     2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ ขั้นตอน ช่องทางการให้บริการที่ชัดเจนเห็นได้ง่าย
     3. มีขั้นตอนการรับชำระเงิน ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา
     4. ช่องทางการให้บริการมีจำนวนที่พอเพียงต่อการเข้ารับบริการ
     5. มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
     1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย มีความรู้และอธิบายได้อย่างชัดเจน
     2. เจ้าหน้าที่มีทักษะการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
     3. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ
     4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
     5. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม
ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
     1. สถานที่หรือจุดให้บริการมีความพร้อม และจัดวางวัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย
     2. สถานที่หรือจุดให้บริการสะดวกแก่การรับบริการ มีช่องทางพิเศษ เช่น คนชรา คนพิการ ฯลฯ
     3. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับที่นั่งพักรองรับบริการ บริการน้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ห้องน้ำ
     4. มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ระบบในการบริการข้อมูลข่าวสารสนเทศ คอยให้การบริการ
     5. สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ และการรับบริการของประชาชน
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ท่านมีข้อเสนอแนะอยาหให้เทศบาลตำบลบ้านคลองปรับปรุงในด้านใดบ้าง เพื่อการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลให้ตรงกับความต้องการของประชาชนสูงสุด
 
กรอกรหัสตามภาพด้านล่างนี้ ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เพื่อยืนยันการตอบแบบสอบถาม :
HK0XZ *
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, จัดทำโดยเทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, สอบถามรายระเอียดได้ที่ 0-5524-4544