สมาชิกสภาเทศบาล จำนวนผู้อ่าน 1578 คน

จ.ส.อ.สมประสงค์ อำไพ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 

นายชุมพล สุ่มนาค
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง
     

จ.ส.อ.พนม ทองภิรมย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

พ.ต.ทนงค์ นัยเนตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

จ.ส.อ.สมประสงค์ อำไพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     

นายบุญรอด ดำมินเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายผล ชูกระสิพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสิริรัตน์ น้อยโต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     

นายชุมพล สุ่มนาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางระเบียบ หอมสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ร.ต.สละ ทุยคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     

นางประจักษ์ อ่ำเพียร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางศิริวรรณ ทองเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางแฉล้ม ขุนมธุรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์