สารจากนายก จำนวนผู้อ่าน 745 คน
          สวัสดีพี่น้องชาวตำบลบ้านคลองที่เคารพทุกท่าน ผมประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง มาพบกับทุกท่านอีกครั้ง หลังจากผ่านการดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี และในการพบกันครั้งนี้ จะเรียนให้ทุกท่านทราบ 1 เรื่องและจะขอความร่วมมือ 1 เรื่อง เรื่องแรก เป็นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัย อนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 เทศบาลตำบลบ้านคลองได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 7 ต่อ 4 เสียง ให้เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาและปีต่างๆ ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากที่ผ่านมาได้นำครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นเรียน และเพื่อเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งผมคาดหวังว่าอีก 6 ปีข้างหน้านักเรียนเทศบาลตำบลบ้านคลองจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีทุกคน เรื่องที่ 2 เรื่องขอความร่วมมือ เนื่องจากปัญหาขยะในตำบลของเรายังไม่สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบทั้งตำบล จึงขอความร่วมมือจากทุกครัวเรือนช่วยกันคัดกรองแยกขยะ ซึ่งเทศบาลฯจะได้รวบรวมทั้งตำบลในปี 2558 นี้ เพื่อร่วมมือกันสร้างตำบลของเราให้มี สุขภาวะที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม และให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ต่อไป ส่วนการจัดการขยะนั้น เทศบาลฯได้ทดลองดำเนินการอยู่ 2 แบบ แบบนำขยะเปียกทำปุ๋ยและหมักแก๊สชีวภาพ ขณะนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ส่วนขยะแห้งได้ทดลองสร้างเตาเผาขยะซึ่งอยู่ในขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและคาดหวังว่าจะประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ จะทำให้ตำบลบ้านคลองมีเตาเผาขยะที่มีต้นทุนราคาถูกไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า

          สุดท้ายนี้ ขอให้พี่น้องชาวตำบลบ้านคลองและผู้อ่านรายงานประจำปีทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้น ในนามฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน มีความเต็มใจและยินดีที่จะทำงานเพื่อประโยชน์สุของทุกท่านตลอดไป ขอขอบพระคุณยิ่ง

 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์