ประวัติความเป็นมา ทต.บ้านคลอง จำนวนผู้อ่าน 5124 คน

ชื่อหมู่บ้าน บ้านคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านคลอง มีตำนานเล่าสืบทอดกันมาว่า วังจันทน์เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในกาลต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรมมาก หน่วยงานทหารจึงได้เข้าบำรุงซ่อมแซม ทำรั้วรอบขอบชิดตั้งเป็นค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายหลังได้จัดสร้างอนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางเธอพระสุพรรณกัลยา ในการปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานที่ภายในค่ายฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโรงพยาบาลค่ายฯ ได้พบโครงกระดูกจำนวนมากใต้บริเวณก่อสร้าง เล่ากันว่าเดิมเป็นป่าช้า สำหรับฝังศพทหารที่เสียชีวิต จากการรบในสมัยก่อนบริเวณที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกนั้น เป็นพื้นที่ของวัดยาง เดิมเป็นที่พักศพทหารที่ตายจากการรบ จากสมรภูมิเขาค้อ และจากสมรภูมิร่มเกล้า ซึ่งขนส่งโดยอากาศยานก่อนทำการบรรจุเข้าที่เก็บศพเพื่อรอวันประชุมเพลิงต่อไป ภายหลังเมื่อบ้านเมืองสงบจากสงคราม ค่ายฯ ได้ปรับปรุงรั้วกำแพง โดยรอบให้แน่นหนา จึงอพยพทหารเก่าและผู้เคยอาศัยในเขตรั้วมายังบริเวณนี้ และเมื่อก่อสร้างวิทยาลัยฯ และข้างวัดยาง โดยได้รับความช่วยเหลือจากค่ายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหมู่บ้าน บ้านบางสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านบางสะแก มีตำนานเล่าสืบทอดกันมาว่า แต่เดิมตำบลบ้านคลองมี 5 หมู่บ้าน กินอาณาเขตถึงวัดคูหาสวรรค์ ต่อมาเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ขยายเขตเข้ามาในพื้นที่ตำบลบ้านคลองทำให้เหลือพื้นที่ หมู่ที่ 1-3 เท่านั้น และให้หมู่บ้านที่เหลือขึ้นตรงต่อตำบลพลายชุมพล ต่อมาได้มีการแยกพื้นที่ของ หมู่ที่ 2 เป็นหมู่ 4 และหมู่ 5 จากนั้น ทั้ง 5 หมู่จึงได้แยกออกจากพลายชุมพล ปกครองตนเอง และมีการเลือกกำนันขึ้น เป็นครั้งแรก 
คนที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน ไม่มีระบุว่าเป็นใครมาจากไหน ทราบแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่ต้องการจับจองที่ดินเป็นของตนเองเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน เห็นเป็นที่ว่างจึงเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของ ทำให้เกิดชุมชน และกลายเป็นบ้านบางสะแก หมู่ 2 ในปัจจุบัน

ชื่อหมู่บ้าน บ้านบางสะแก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านบางสะแก มีตำนานเล่าสืบทอดกันมาว่า เดิมบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านบางสะแก เป็นบริเวณที่เป็นป่าสะแก ชาวบ้านเลยเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านบางสะแก" ในปัจจุบัน

ชื่อหมู่บ้าน บ้านคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านคลอง มีตำนานเล่าสืบทอดกันมาว่า สมัยก่อนบริเวณตั้งแต่วัดยางไปจนถึงวัดจันทร์ตะวันตก พื้นดิน ดังกล่าวเป็นเนินสูง ชาวบ้านได้ทำการขุดเป็นคลองเพื่อให้เรือสินค้าผ่าน ต่อมาประมาณปี 2485 ได้ทำการ ถมคลองให้เป็นถนนตั้งชื่อหมู่บ้านคลองชุดต่อมาเปลี่ยนเป็น "บ้านคลอง" มาจนถึงปัจจุบัน

ชื่อหมู่บ้าน บ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านคลอง เดิมหมู่ 3 ตำบลบ้านคลอง ขึ้นการปกครองกับตำบลหัวรอ หลังจากโอนงานปกครองหมู่ 2 และหมู่ 3 ของตำบลพลายชุมพล ต่อมาย้ายโอนการปกครอง และได้ขึ้นการปกครองกับหมู่บ้านที่ย้ายจาก ตำบลวัดจันทร์ โดยแยกส่วนหมู่บ้านจากเดิม โดยบ้านพลายชุมพล หมู่ 2 หมู่ 3 และบ้านวัดจันทร์ หมู่ 1 หมู่ 4 และหมู่ 5 ได้แยกและรวมกันเป็นหมู่บ้านบ้านคลอง หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง แหล่งที่มา : สภาวัฒนธรรม อำเภอเมืองพิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เรื่องจัดตั้ง อบต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นเทศบาลตำบลบ้านคลอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์