[28 กันยายน 2560]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบครอบ 100 ปี ธงชาติไทย
[18 กันยายน 2560]
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
[15 กันยายน 2560]
การประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบครอบ 100 ปี ธงชาติไทย
 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 - 18 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
การประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 15 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
โครงการป้องกันโรค office syndrome ในประชาชนวัยทำงานทุกวันพุธ - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 - 29 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 - 25 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
 
ประกาศยกเลิกประกวดราคารถดับเพลิงอเนกประสงค์ - 13 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ประกาศตรวจรับงานจ้าง ถนนซอยคงคา ม.2 - 13 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านหลัง-สนง.ทต.บ้านคลอง - 27 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ประกาศราคากลางรถดับเพลิงอเนกประสงค์และTOR - 21 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 21 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
 
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้างบริการสอน - 08 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสานงานผู้บริหาร - 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
ประกาศผลการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 01 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และเข้าทดสอบสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 25 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนอนุบาลฯ - 26 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
 
รายวัลและผลงานที่ได้รับ ปี 2560
 
ประกาศนโยบายความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านคลอง
ประกาศนโยบายความโปร่งใส
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านคลองประจำปี 2558
 
 
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบิติราชการของเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์