สถานะกองคลัง
รายงานงบการเงินประจำงบประมาณปี 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ - 02 พฤศจิกายน 2558
รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ - 02 พฤศจิกายน 2558
ตารางแสดงฐานะการเงิน - 02 พฤศจิกายน 2558
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - 02 พฤศจิกายน 2558
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 เรื่อง หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์