หน่วยตรวจสอบภายใน
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี-2561-2564 - 20 มิถุนายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลองเรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง นโยบายยคุณธรรมและความโปร่งใส่ - 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน - 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศนโยบายความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 30 มิถุนายน 2560
ประกาศนโยบายความโปร่งใส - 19 มิถุนายน 2560
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - 19 มิถุนายน 2560
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 เรื่อง หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์