ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 04 กันยายน 2561
หนังสือมอบอำนาจ (ให้เป็นผู้มีอำนาจ หรือรับเงินเบี้ยยังชีพแทน) - 04 กันยายน 2561
หนังสือแสดงตนรับรองการมีชีวิต (กรณีมายื่นด้วยตนเอง) - 04 กันยายน 2561
แบบขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 17 พฤษภาคม 2561
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน - 17 พฤษภาคม 2561
แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินภ.ร.ด.-2 (1) - 30 มีนาคม 2560
คำร้องขออนุญาติก่อสร้างอาคาร - 02 กุมภาพันธ์ 2560
คำร้อง-ขอหมายเลขประจำบ้าน - 02 กุมภาพันธ์ 2560
คำขอน้ำประปา - 02 กุมภาพันธ์ 2560
บันทึกประวัติสุขภาพของนักเรียน - 02 กุมภาพันธ์ 2560
ใบสมัครเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 02 กุมภาพันธ์ 2560
แบบคำร้องขอรับบริการ-ยกเลิกบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย - 02 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารยืนยันผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ - 03 มิถุนายน 2558
ราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ล้อ 3 - 13 พฤศจิกายน 2558
ใบคำร้องทั่วไป (กองคลัง) - 29 กันยายน 2558
ใบคำร้องทั่วไป (กองช่าง) - 29 กันยายน 2558
ใบคำร้องทั่วไป (สำนักปลัด) - 29 กันยายน 2558
แแบคำร้องข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 29 กันยายน 2558
แบบใบคำร้องงานรักษาความสะอาดฯ - 29 กันยายน 2558
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 เรื่อง หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์