ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ราคากลางโครงการปรับปรุงเศณษฐกิจพอเพียง - 18 มกราคม 2559
ราคากลางอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 - 18 มกราคม 2559
ราคากลางปรับปรุงบริเวณหอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง - 18 มกราคม 2559
ราคากลางปรับปรุงศาลาเมรุวัดยาง หมู่1 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวิหารหลวงพ่อเหลือวัดไก่เขี่ย - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงระบายน้ำภายในบริเวณวัดไก่เขี่ย - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หรรษนันท์ 5 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.สิงหวัฒน์วิจเลจ - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมหลังคากุฎิวัดไก่เขี่ยหมู่ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.สีหราชเดโชชัย - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในบริเวณวัดสุดสวาสดิ์ - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ม.สีหราชเดโชชัย - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ม.โชควัฒนา หมู่ที่ 4 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 80 พรรษา - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมหลังคากุฎิวัดไก่เขี่ยหมู่2 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเศรษฐกิจพอเพียงวัดไก่เขี่ยหมู่ 2 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวเงินงบประมาณโครงการอาคารเอนกประสงค์หมู่ 1 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงบริเวณหอประชุม รพ.สต.บ้านคลอง หมู่ที่ 2 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุง(ศาลาเมรุวัดยาง)หมู่ที่ 1 - 18 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนแก้วลบ-ถนนเย็นจิตร-ถนนหน้าหมู่บ้านหรรษนันท์5 หมู่4-5 - 29 เมษายน 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนบำรุงราษฎร์(ช่วง2)หมู๋ 3 - 29 เมษายน 2559
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 310 เรื่อง หน้า 13/16
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์