ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ราคากลางปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ม.โชควัฒนา (แผ่นที่1) - 18 มกราคม 2559
ราคากลางปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ม.โชควัฒนา (แผ่นที่1) - 18 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - 18 มกราคม 2559
ราคากลางปรับปรุงหลังคากุฎิวัดำก่เขี่ย - 18 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการปรับปรุงเศณษฐกิจพอเพียง - 18 มกราคม 2559
ราคากลางอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 - 18 มกราคม 2559
ราคากลางปรับปรุงบริเวณหอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง - 18 มกราคม 2559
ราคากลางปรับปรุงศาลาเมรุวัดยาง หมู่1 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวิหารหลวงพ่อเหลือวัดไก่เขี่ย - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงระบายน้ำภายในบริเวณวัดไก่เขี่ย - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หรรษนันท์ 5 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.สิงหวัฒน์วิจเลจ - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมหลังคากุฎิวัดไก่เขี่ยหมู่ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.สีหราชเดโชชัย - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในบริเวณวัดสุดสวาสดิ์ - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ม.สีหราชเดโชชัย - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ม.โชควัฒนา หมู่ที่ 4 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 80 พรรษา - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมหลังคากุฎิวัดไก่เขี่ยหมู่2 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเศรษฐกิจพอเพียงวัดไก่เขี่ยหมู่ 2 - 18 มกราคม 2559
ตารางแสดงวเงินงบประมาณโครงการอาคารเอนกประสงค์หมู่ 1 - 18 มกราคม 2559
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 274 เรื่อง หน้า 11/14
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์