ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน (Bankhlong Summer Camp) ประจำปี 2561 - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 117 คน
เมื่อวันที่  2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน (Bankhlong Summer Camp) ประจำปี 2561 โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2561 และเพื่อให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมดูแลบุตรในช่วงปิดภาคเรียนเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับเด็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลองและตำบลใกล้เคียง
ดังนั้น ทักษะที่สำคัญของภาษาอังกฤษที่ต้องเตรียมให้นักเรียนนั้นคือ ทักษะด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการเรียนรู้จากครูต่างชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของนักเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจจากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทางเทศบาลตำบลบ้านคลอง ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ สื่อกลางที่จะทำให้คนไทยเกิดความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล จึงได้ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน (Bankhlong Summer Camp) ขึ้น

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์