ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 - 26 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 122 คน
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรยนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความภูมิใจในการเรียนการศึกษาที่สำเร็จในแต่ละช่วงชั้น ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสถานศึกษา รวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู-อาจารย์ กับศิษย์ ประสานความสามัคคีระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาของบุตรหลาน 
ในการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 61 คน และระดับอนุบาล จำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์