ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  เทศบาลตำบลบ้านคลองจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการสร้างต้นแบบความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ อย่างเป็นรูปธรรม - 24 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
วันนี้ ( 24 ก.ค.61 ) ที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางเทศบาลตำบลบ้านคลองได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการสร้างต้นแบบความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ อย่างเป็นรูปธรรม นำโดยนายประดิษฐ์  มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ดร.สมไทย  วงษ์เจริญ ประธานบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยนางธีราภรณ์  ยงค์ฤประพันธ์ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และนางภคมน  กัมพุธนี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว   สำหรับพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการสร้างต้นแบบความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ อย่างเป็นรูปธรรม ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในครั้งนี้เพื่อสร้างต้นแบบความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ อย่างเป็นรูปธรรม โดยทั้งสองฝ่าย ได้มีการตกลงรายละเอียดร่วมกันโดยบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การสนับสนุนในด้านของกระบะที่ใช้สำหรับการเก็บ รวบรวมและขนส่งขยะแห้ง ที่ผ่านการคัดแยกจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง สำหรับการนำไปแปรรูปเป็น ส่วนผสมของเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนที่เทศบาลจะนำไปกำจัดโดยวิธีอื่น เทศบาลตำบลบ้านคลอง จะดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ได้รับจากชุนชนให้เหลือเพียงขยะแห้ง และ เก็บรวบรวมลงในกระบะที่บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้ ประสานงาน การขนย้ายเมื่อได้รวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไป(ขยะแห้ง)เต็มกระบะที่จัดเตรียมไว้ให้แล้ว และสนับสนุนอำนวยความ สะดวกในการขนย้าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือสร้างต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป(ขยะแห้ง) ในส่วนที่ที่รีไซเคิลไม่ได้จากต้นทางมาแปรรูปเป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงทดแทน (RDF ) เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดตามแนวทางนโยบาย 3Rs ประชารัฐของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ ( Zero Waste ) อันจะนำไปสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตลอดจนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านคลองให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตลอดไป
ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์