ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 27 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคระาห์ เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤฒิกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม และเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรงในสังคมอย่างมีคุณค่า ให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นทีตำบลบ้านคลอง จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์