ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิเวตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานและที่เกี่ยว้อง - 18 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิเวตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานและที่เกี่ยว้อง และโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธฺภาพในการจัดทำระะบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานและทีเ่กี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ผปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏบัติงานของระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีข้าราชการ พนกังานเทศบาล และพนักงานจ้างแต่ละส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์