ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น " ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ประจำปีงบประมาณ 2561 - 09 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 235 คน
วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น " ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีพระครูประภัศร์โสตถิคุณ เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์ เจ้าคณะตำบลจอมทอง เป็นพระวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงานด้านการให้บริการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทังในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นำ เทศบาลตำบลบ้านคลองจึงดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงานให้มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ ข้าราชการครู พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์