ข่าวประชาสัมพันธ์
  วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - 22 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง กระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันสำคัญที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งถือเป็นกำลังหลักภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือราชการและท้องถิ่น ในการดูแลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงงานด้านอื่นๆ ตลอดจนได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนถึงความมีจิตใจเสียสละ อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคม สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการ อปพร. ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพของสมาชิก อปพร. ในด้านจิตใจ ร่างกาย และสติปัญญา ให้ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อลักษณะภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ เพิ่มความสัมพันธ์อันดีร่วมกันของสมาชิก อปพร. และเครือข่ายอาสาสมัครในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีสมาชิก อปพร. จากในพื้นที่ที่ทำMOU ร่วมกันเข้าร่วมพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตนเนื่องในวัน อปพร. และกิจกรรมแข่งขันกีฬา อปพร.สัมพันธ์ ได้แก่ อปพร.ปากโทก ร่วมกับ ทต.พลายชุมพล ทต.หัวรอ ทต.บ้านคลอง อบต.บ้านกร่าง อบต.จอมทอง อบต.ไผ่ขอดอน และอบต.มะขามสูง จำนวน ทั้งสิ้น 300 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์