ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 370 คน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิด “โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลระหว่างเทศบาลร่วมกับชุมชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อดำเนินการประชาคมแบบประชารัฐ ร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง ชั้น 2

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์