ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  โครงการฝึกอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 20 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 467 คน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการฝึกอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งในการบริหารองค์กรย่อมที่จะเกิดความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ทำให้ความคิดหรือกระบวนการทำงานไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การควบคุมภายในจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล และเพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามระเบียบฯต่อไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ พนักงานจ้าง จำนวน 50 คน


ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์