ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  โครงการออกสำรวจข้อมูลฐานภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 14 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 331 คน
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการออกสำรวจข้อมูลฐานภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยออกสำรวจทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้้อยู่ในข่ายเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน มาพัฒนและปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีฯ ท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินการตรวจสุขลักษณะสุขาภิบาล ออกให้คำแนะนะผู้ประกอบการที่แระกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเริ่มออกสำรวจตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ เป็นต้นไป


ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์