ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 - 29 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 189 คน
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองเทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ชำระภาษีท้องถิ่น และโครงการมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตรประจำปี 2560” จัดโดย งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อเรื่องกฎหมาย ข้อระเบียบฯในการชำระภาษีท้องถิ่นพร้อมทั้ง มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕60 เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการชำระภาษีท้องถิ่น สร้างแรงจูงใจโดยการ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ กับผู้เสียภาษี มีความกระตือรือร้น มาชำระภาษีตรงเวลา และเพื่อเป็นแบบอย่างของพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกในการชำระภาษีให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่านอื่นตระหนักถึงความสำคัญในการชำระภาษีให้ท้องถิ่นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้เทศบาลตำบลบ้านคลองมีการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นสืบไป ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม/ธุรกิจหอพัก บริษัท/ห้างร้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เข้าร่วมจำนวน 60 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์