ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2560 ณ กองพลทหารราบที่ 4 - 09 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 126 คน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2560 ณ กองพลทหารราบที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปที่ 3 เข้ารับการเรียนรู้พื้นที่เกษตร ตามโครงการ "เดินตามรอยเท้าพ่อ" โดยมีนายสุขุม จันทร์วิเศษ รองนายกเทศฒนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง และครู-อาจารย์ นำเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทต.บ้านคลอง จำนวน 60 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์