ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการผู้สูงอายุรุ่นใหม่ชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560 - 17 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 261 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมกับ ศูนย์เวชศาสตร์ฟิ้นฟู โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดโครงการผู้สูงอายุรุ่นใหม่ชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560 โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเวชปฏิบัติการฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุ การตรวจวัดสมรรถภาพกล้มเนื้อ การประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุ พร้อมทั้งคัดกรองผู้ที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือรับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ผูสูงอายุจะได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง และเป็นการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งทำกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 - 16.00 น. ให้กับผู้สูงอายุตำบลบ้านคลอง จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์