คู่มือสำหรับประชาชน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 111 คน
การแจ้งถมดิน - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 90 คน
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 118 คน
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 116 คน
การแจ้งขุดดิน - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 93 คน
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓ - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 85 คน
การขออนุญาติดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 97 คน
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ทางออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔ - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 140 คน
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 127 คน
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๒ - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 103 คน
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 88 คน
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 107 คน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 120 คน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดเป็นบุคลธรรมดา - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 123 คน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 137 คน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 147 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 42 ข่าว หน้า 2/3
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์