ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
โครงการป้องกันโรค office syndrome ในประชาชนวัยทำงานทุกวันพุธ - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 - 29 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 - 25 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นมรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น - 24 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
การแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 - 23 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
การรวบรวมขยะอันตรายตามจุดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง - 18 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
การแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบ้านคลอง - 18 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 - 15 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
งานวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 - 11 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2560 ณ กองพลทหารราบที่ 4 - 09 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
โครงการการเรียนการสอนแบบโครงงงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 08 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
โครงการส่งเสริมการทำมาหากินและแก้ไขปัญหาการว่างงานและประชาชนในพื้นที่ ประจำปี 2560 - 04 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 67 คน
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2560 - 03 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560 - 02 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และทำความสะอาด(Big Cleaning Day) - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 - 24 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
โครงการผู้สูงอายุรุ่นใหม่ชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560 - 17 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
รับมอบเกียรติบัตรจากนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental Health Accreditation :EHA) - 19 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
พิธีมอบใบประกาศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 15 - 17 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา”กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ประจำปี 2560 - 14 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 216 ข่าว หน้า 2/11
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์