ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 - 27 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา”กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ประจำปี 2561 - 17 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
การประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 - 13 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
การประชุมตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2560 - 08 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 70 คน
การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แบบรายปี) - 08 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 59 คน
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 - 06 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2560 - 03 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม - 23 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 107 คน
พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - 13 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบครอบ 100 ปี ธงชาติไทย - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 150 คน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 - 18 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 136 คน
การประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 15 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 210 คน
โครงการป้องกันโรค office syndrome ในประชาชนวัยทำงานทุกวันพุธ - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 163 คน
การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 - 29 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 118 คน
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 - 25 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นมรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น - 24 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
การแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 - 23 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 70 คน
การรวบรวมขยะอันตรายตามจุดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง - 18 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 70 คน
การแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบ้านคลอง - 18 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 - 15 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 228 ข่าว หน้า 2/12
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์