ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
กิจกรรมปั่นเพื่อประชาธิปไตย วัน Big Day - 04 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 325 คน
การประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันประจำเดือนสิงหาคม 2559 - 02 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 373 คน
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559 - 29 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 454 คน
ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามมาตราฐานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 - 27 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 278 คน
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูงานการจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 26 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 320 คน
การถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 - 15 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 337 คน
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี - 15 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 163 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 - 15 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 175 คน
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 - 12 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 169 คน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย - 04 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 186 คน
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2559 - 02 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 282 คน
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปีระดับตำบลประจำปี 2559 - 27 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 347 คน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2559 - 27 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 315 คน
การแจกถังขยะเปียกและถังขยะแห้งหมู่1 หมู่ 2 และหมู่ 3ตำบลบ้านคลอง - 17 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 272 คน
การประชุมสภาตำบลบ้านคลองสมัยสามัญ สมัยที่สองประจำปี 2559 - 16 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 249 คน
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 - 04 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 247 คน
การฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2559 (ความรุนแรงระดับ 3) - 03 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 193 คน
กิจกรรม 5ส. เนื่องในวันเทศบาล โดยการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ - 22 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 294 คน
ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช - 07 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 337 คน
โครงการรณรรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 - 02 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 327 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 288 ข่าว หน้า 12/15
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์