ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 59 - 08 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 169 คน
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ฯ - 28 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 252 คน
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน) โดยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และเลี้ยงเพลพระสงฆ์ - 27 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 300 คน
พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคมวันปิยมหาราช - 23 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 292 คน
พิธีลงนามบัมทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ตามหลักการ 3Rs - 17 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 235 คน
พิธีเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ - 16 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 203 คน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ - 14 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 247 คน
การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 256 คน
โครงการสานสายใยรัก ประจำปีงบประมาณ 2560 - 07 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 294 คน
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ในพื้นที่จำกัด(ระบบปิด) - 04 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 300 คน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2559 - 29 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 253 คน
รับมอบรางวัลเชิดชูหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 - 20 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 315 คน
รับการตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 04 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 339 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นไทย ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 02 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 292 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ชำระภาษีท้องถิ่น และโครงการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 - 30 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 311 คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - 30 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 261 คน
ดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี - 26 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 278 คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - 16 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
านวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 - 12 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 195 คน
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมีกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 2559 - 11 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 209 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 288 ข่าว หน้า 11/15
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์