ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง “หลักสูตรวินัยและ การรักษาวินัย กฎหมายและระเบียบที่พึงรู้ในการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปี งปม. พ.ศ.2561 - 03 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 26 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ จิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านคลอง - 25 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลองจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการสร้างต้นแบบความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ อย่างเป็นรูปธรรม - 24 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
นิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี2561 - 23 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 - 20 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมวทุกตัวที่มีการขึ้นทะเบียนทั้งแบบล่วงหน้าและลงทะเบียน ณ จุดบริการ และทำหมันให้กับสุนัขและแมวเฉพาะเพศ - 20 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 18 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 70 คน
นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ได้รับเชิญให้เป็นบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ "สมอแข เมืองสะอาด" ประจำปี 2561 - 17 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดยาง หมู่ที่ 1 ค.บ้านคลอง - 20 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
โครงการฝึกอบรมด้านวินัยจราจรให้กับนักเรียนจากรร.วัดยางฯและนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างฯ่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบด้านการจราจรและวินัยในการขับขี่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - 19 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - 18 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
คณะกรรมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปี 2561 - 13 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนดำเนินงานครั้งที 2 - 06 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 115 คน
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 27 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
การซ้อมแผนดับเพลิง กฟผ.พิษณุโลก 1 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 - 21 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิเวตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานและที่เกี่ยว้อง - 18 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของวงษ์พาณิชย์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
คณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนส่วนกลาง ดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ - 14 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 269 ข่าว หน้า 1/14
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์