ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
โครงการการประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ระจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อร่วมพิจารณาบรรจุโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 - 17 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยรองนายกฯ,ตัวแทนประธานหมู่บ้าน,จนท.กองสธ. เข้าร่วม "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ" ประจำปี 2561 พร้อมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค ประเภทเทศบาลที่ได้รางวัล : ระดับดี - 13 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับพื้นที่ และเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซ - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
คณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระบวนการดำเนินการเป็นต้นแบบทีดี เป็นรูปธรรม - 30 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำนวยความสะดวกในการสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ (ศอญ.) โดยมีกำหนดการในการรับสมัครในวันที่ 4-6 กันยายน 2561 - 05 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
นายกเทศมนตรีพร้อมด้วย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำท้องที่ ร่วมพิธีการมอบบ้านโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้กับนางบุบผา พูลโสภา - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ชำระภาษีท้องถิ่น และโครงการมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตรประจำปี 2561” จัดโดย งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง - 30 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ทำหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 - 29 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก ท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง และคณะผู้ติดตามจากจังหวัดพิษณุโลก และได้ชื่นชมในการบริหารจัดการขยะที่ดี เป็นต้นแบบ - 29 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทต.บ้านคลอง เข้าร่วมโครงการการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย - 24 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
นายกเทศนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผูอำนวยการสถานศึกษาผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัย - 21 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยนักวิชาการสาธารณสุข ทต.บ้านคลอง เข้าร่วมการประชุมกระบวนการบริหารจัดการขยะแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายชุมชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือในการร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ - 17 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน - 16 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลองจัดโครงการกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง (กิจกรรมน้อมระลึกถึงพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา2561) โดยมีพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ - 10 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และทม.กำแพงเพชร นำคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา และ ผู้แทนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและผู้แทนชุมชน รวมจำนวน24คน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย - 10 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 - 09 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561 - 06 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
โครงการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาประจำปี 2561 - 04 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2561. - 02 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง “หลักสูตรวินัยและ การรักษาวินัย กฎหมายและระเบียบที่พึงรู้ในการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปี งปม. พ.ศ.2561 - 03 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 288 ข่าว หน้า 1/15
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์