[17 กรกฏาคม 2561]
นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ได้รับเชิญให้เป็นบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ "สมอแข เมืองสะอาด" ประจำปี 2561
[20 กรกฏาคม 2561]
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดยาง หมู่ที่ 1 ค.บ้านคลอง
[19 กรกฏาคม 2561]
โครงการฝึกอบรมด้านวินัยจราจรให้กับนักเรียนจากรร.วัดยางฯและนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างฯ่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบด้านการจราจรและวินัยในการขับขี่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง “หลักสูตรวินัยและ การรักษาวินัย กฎหมายและระเบียบที่พึงรู้ในการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปี งปม. พ.ศ.2561
 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 26 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ จิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านคลอง - 25 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลองจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการสร้างต้นแบบความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ อย่างเป็นรูปธรรม - 24 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
นิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี2561 - 23 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 - 20 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 - 19 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบียผู้สูงอายุประจำปี 2562 - 28 ธันวาคม 2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 05 กรกฏาคม 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 279 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 02 กรกฏาคม 2561
ประกาศราคากลาง แบบ ปร.4 ,ปร.5 และ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างหลังคาระหว่างห้องครัวกับห้องน้ำนักเรียนและก่อสร้างอ่างล้างจานบริเวณผนังห้องครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง แบบ ปร.4 ,ปร.5 และ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง บริเวณรั้วด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง แบบ ปร.4 ,ปร.5 และ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการต่อเติมห้องเก็บของบริเวณข้างห้องน้ำและใต้บันไดอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561
 
การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 05 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
ภาคผนวก ข - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
ภาคผนวก ก - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำนเินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดทต.บ้านคลองประจำปี 2561 - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
 
 
ประกาศนโยบายความโปร่งใส
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
 
 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาคารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์