[29 สิงหาคม 2561]
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก ท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง และคณะผู้ติดตามจากจังหวัดพิษณุโลก และได้ชื่นชมในการบริหารจัดการขยะที่ดี เป็นต้นแบบ
[24 สิงหาคม 2561]
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทต.บ้านคลอง เข้าร่วมโครงการการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
[21 สิงหาคม 2561]
นายกเทศนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผูอำนวยการสถานศึกษาผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัย
 
โครงการการประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ระจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อร่วมพิจารณาบรรจุโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยรองนายกฯ,ตัวแทนประธานหมู่บ้าน,จนท.กองสธ. เข้าร่วม "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ" ประจำปี 2561 พร้อมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค ประเภทเทศบาลที่ได้รางวัล : ระดับดี - 13 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับพื้นที่ และเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซ - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
คณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระบวนการดำเนินการเป็นต้นแบบทีดี เป็นรูปธรรม - 30 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำนวยความสะดวกในการสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ (ศอญ.) โดยมีกำหนดการในการรับสมัครในวันที่ 4-6 กันยายน 2561 - 05 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
นายกเทศมนตรีพร้อมด้วย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำท้องที่ ร่วมพิธีการมอบบ้านโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้กับนางบุบผา พูลโสภา - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 - 19 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบียผู้สูงอายุประจำปี 2562 - 28 ธันวาคม 2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมทำหลังคาคลุมบริเวณทางเข้าห้องประชุมชั้นล่างด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง และติดตั้งโครงสร้างสำหรับติดตั้งป้ายบริวเณรั้วทางเข้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
 
ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 30 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 05 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
ภาคผนวก ข - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
ภาคผนวก ก - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
 
 
ประกาศนโยบายความโปร่งใส
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
 
 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาคารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์