[16 มีนาคม 2560]
โครงการสายตรวจเทศกิจร่วม อปพร.ประจำปี 2560
[15 มีนาคม 2560]
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2560
[13 มีนาคม 2560]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านคลอง โดยการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรีและให้ควมรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว ประจำปี 2560
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
 
โครงการฝึกอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 20 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในวัยเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 - 15 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
โครงการออกสำรวจข้อมูลฐานภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 14 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยเป็นคณะกรรมการประเมินจากจังหวัดพิษณุโลก - 12 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
โครงการสนบสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 - 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
 
 
ราคากลางปรับปรุงห้องรับรองห้องโถงประชาสัมพันธ์-และห้องกองคลัง-สนง.ทต.บ้านคลอง - 06 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ-คสล.พร้อมบ่อพัก-คสล.ถ.ซ.อัยโยธิน-ม.2 (4) - 02 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.พร้อมบ่อพักคสล.-ถ.คงคา-ม.2 - 02 มิถุนายน 2560
ราคากลางก่อสร้างร้านค้าจำกหน่ายสินค้าและแสดงสินค้าประจำตำบลบ้านคลอง1 - 30 พฤษภาคม 2560
ราคากลางก่อสร้างร้านค้าจำกหน่ายสินค้าและแสดงสินค้าประจำตำบลบ้านคลอง2 - 30 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์