[17 กันยายน 2561]
โครงการการประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ระจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อร่วมพิจารณาบรรจุโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
[13 กันยายน 2561]
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยรองนายกฯ,ตัวแทนประธานหมู่บ้าน,จนท.กองสธ. เข้าร่วม "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ" ประจำปี 2561 พร้อมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค ประเภทเทศบาลที่ได้รางวัล : ระดับดี
[07 กันยายน 2561]
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับพื้นที่ และเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซ
 
โครงการการประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ระจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อร่วมพิจารณาบรรจุโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยรองนายกฯ,ตัวแทนประธานหมู่บ้าน,จนท.กองสธ. เข้าร่วม "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ" ประจำปี 2561 พร้อมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค ประเภทเทศบาลที่ได้รางวัล : ระดับดี - 13 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับพื้นที่ และเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซ - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
คณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระบวนการดำเนินการเป็นต้นแบบทีดี เป็นรูปธรรม - 30 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำนวยความสะดวกในการสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ (ศอญ.) โดยมีกำหนดการในการรับสมัครในวันที่ 4-6 กันยายน 2561 - 05 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
นายกเทศมนตรีพร้อมด้วย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำท้องที่ ร่วมพิธีการมอบบ้านโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้กับนางบุบผา พูลโสภา - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
 
บัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการเดือนพฤษภาคม 2561 - 07 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ประจำปี 2561 - 30 มีนาคม 2561
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการฯ - 27 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการฯ - 27 มีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลองประจำปีการศ฿กษาปี 2561 - 20 มีนาคม 2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องกองช่าง(เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 กันยายน 2561
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 17 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 31 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
พนักงานจ้างเหมาบริการสอน คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา - 15 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน(วิชาภาษษอังกฤษ) - 10 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน - 01 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561) - 17 พฤษภาคม 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 17 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
รายวัลและผลงานที่ได้รับ ปี 2560
 
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี-2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลองเรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง นโยบายยคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ประกาศนโยบายความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านคลองประจำปี 2558
 
 
แผนผังขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบิติราชการของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2560
กระบวนการการขอรับจัดเก็บขยะมูลฝอย
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์